Tuesday

Sep 1, 2020

Shinjuku Pit Inn (Tokyo, Japan)

Ryousuke Hashizume Group

Ryosuke Hashizume - sax

Motohiko Ichino - guitar

Koichi Sato - piano

Ryoji Orihara - bass

Shinya Fukumori - drums

Monday

Sep 14, 2020

COTTON CLUB (Tokyo, Japan)

Kimiko Ito - vocals

Masaki Hayashi - piano

Yoshiaki Sato - accordion

Takashi Sugawa- bass

Shinya Fukumori - drums

MONDAY

Sep 28, 2020

TBA

Kazuma Fujimoto - guitar

Shinya Fukumori - drums

Copyright © 2010 - 2020 Shinya Fukumori All rights reserved.