Thursday

Jun 17, 2021

Koendori Classics (Tokyo, Japan)

Kazuma Fujimoto - guitar

Sumire Kuribayashi - piano

Toru Nishijima - bass

Shinya Fukumori - drums

Saturday

Jun 19, 2021

Koendori Classics (Tokyo, Japan)

Kazuki Yamanaka - sax

Hiroshi Yoshino - bass

Koichi Sato - piano

Shinya Fukumori - drums

Saturday

Jun 26, 2021

Koendori Classics (Tokyo, Japan)

Shinya Fukumori presents

JAM SESSION

BASED ON EXPERIMENTS 4

[House Band]

Takanori Suzuki - clarinet

Takeru Yamazaki - piano

Masaki Kai - bass

Shinya Fukumori - drums

Sunday

Jun 27, 2021

Hyphen (Tokyo, Japan)

Monochrome

Takanori Suzuki - clarinet

Takeru Yamazaki - piano

Masaki Kai - bass

Shinya Fukumori - drums

Saturday
Aug 28, 2021

Rice Power Jam (Tokyo, Japan)

Koichi Sato - piano

Shinya Fukumori - drums